Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en heeft als taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De cliëntenraad heeft recht op informatie en kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Raad van Bestuur ten aanzien van het ziekenhuisbeleid , in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van zorg aan patiënten. Voor onderwerpen waarover de raad geadviseerd heeft verwijzen wij naar ons jaarverslag 2012 (pdf).

De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die de zorg een warm hart toedragen en proberen de belangen van de cliënten van het ziekenhuis zo goed mogelijk te behartigen. De leden wonen allen in het het verzorgingsgebied van Lievensberg ziekenhuis en zijn  zodoende op de hoogte van wat er in de regio speelt. De Raad bestaat maximaal uit 9 leden. Evenals de cliënten van het ziekenhuis hebben zij een verschillende achtergrond die hen helpt de onderwerpen van diverse kanten te belichten. Interne zowel als externe contacten zijn belangrijke informatiebronnen om als cliëntenraad goed geïnformeerd te zijn. Informatiebronnen zijn bv. de klachtencommissie, informatie- en klachtenbureau gezondheidszorg, patiëntenverenigingen, personeel en cliënten . Vanuit deze groepen vangt de raad signalen op over tekortkomingen en verbeterpunten met betrekking tot de dienstverlening van Lievensberg ziekenhuis. Met deze signalen als leidraad werkt de Raad in werkgroepen aan mogelijke oplossingen en verbeteringen waarna deze aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 

Missie
De Cliëntenraad geeft op proactieve wijze inhoud aan de medezeggenschap van cliënten van Lievensberg ziekenhuis, waarbij met de daartoe beschikbare middelen een optimale zorg voor de cliënten wordt nagestreefd. Daartoe wordt geïnvesteerd in communicatie en overleg met de diverse geledingen binnen het ziekenhuis, worden beleid en procedures getoetst met name ten aanzien van het cliëntenperspectief. Ook worden relevante ontwikkelingen gevolgd binnen de gezondheidszorg en worden achterbancontacten onderhouden. 

Visie
In de missie wordt als centrale doelstelling van de taak het opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Lievensberg ziekenhuis genoemd. De CR wil zich daarbij manifesteren als een ondernemende (actieve) CR met een duidelijk herkenbaar profiel binnen en buiten het ziekenhuis. Daarbij wil de Raad ook omgevingsbewust zijn. Dat wil zeggen dat met het cliëntenperspectief als centraal anker bij de advisering, ook het oog gericht wordt op het bredere ziekenhuisbelang en de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Contact
Als u contact wilt met de cliëntenraad kan dat via de ambtelijk secretaris:
tel:0164 - 278 668
e-mail:
clientenraad@lievensberg.nl


Indien u contact op wilt nemen met de klachtencommissie, klik hier.

Per post geadresseerd aan:
Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis,
Postbus 135
4600 AC Bergen op Zoom. 

gewijzigd: december  2012