Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
Per 1 januari 2013 is samenstelling van de Raad van Toezicht: 

prof.dr. mr. M.A.J.M. Buijsen
mw. prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras
mr. drs. J.A.M. Dingelstad, huisarts
L.A.M. van den Nieuwenhuijzen, RA (voorzitter)
J.W.M. Smits

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur.

Toezichtvisie en Toezichtcultuur Lievensberg Ziekenhuis

Waarom Toezicht?
Wie is wat een zorg? Verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar is wel het meest kenmerkende van de zorg. Dat geldt ook voor bestuur en toezicht. Weliswaar twee verschillende rollen, maar wel met dezelfde maatschappelijke functie en doelstelling van een ziekenhuis als uitgangspunt. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en is zich bewust dat het ziekenhuis die maatschappelijke functie vervult. De toezichthouder heeft vervolgens een maatschappelijk mandaat om te beoordelen of de bestuurders daarbij de goede dingen doen en de juiste afwegingen maken tussen al die belangen. De Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis onderschrijft en past daarbij toe de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode zoals deze door de Brancheorganisatie Zorg is uitgegeven.

Toezichtvisie en Toezichtcultuur
Toezicht is niet zonder verantwoordelijkheid; het laten liggen of missen van signalen heeft impact op de mensen die in het ziekenhuis werken of onder behandeling zijn als patiënt. Ook de voortdurende veranderingen in de zorg en de mogelijke fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis en het Franciscus ziekenhuis hebben gevolgen voor de wijze waarop het toezicht moeten worden (in)gericht. De Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis zal dan ook in 2013 de bestaande visie op toezicht gaan herijken om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daarbij zullen wij nogmaals bezien vragen als: voor wie en namens wie vervullen wij onze functie? Wat is de maatschappelijke visie van het ziekenhuis? Hoe dienen en versterken wij die? Wat zijn de bijzondere risico's in het fusietraject? Hoe zien wij daarbij onze toezichttaak ook in relatie met de Raad van Toezicht van het Franciscus ziekenhuis? Hoe toetsen wij besluiten en bezien wij verdere toekomstige ontwikkelingen? Deze visie zullen wij nader uitwerken en in de praktijk gaan uitdragen waarbij een afweging zal plaatsvinden naar de cultuuraspecten van verantwoording, vertrouwen, leervermogen en actief toezichthouderschap. Aspecten die daarbij aan bod kunnen komen zijn: Houden we toezicht vanuit wantrouwen of (blind) vertrouwen? Leggen we de nadruk op controleren of leren? Hoe actief zijn en willen we zijn als toezichthouder?

De toezichtvisie en de toezichtcultuur vormen samen het toezichtkader. Dit kader bepaalt uiteindelijk de informatiebehoefte van de toezichthouder.

De zes dimensies van Toezicht houden
In lijn met het door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) voorgeschreven profiel nemen wij de volgende zes dimensies van toezicht houden als uitgangspunt:

  • Toezicht houden vereist enerzijds gepaste afstand maar anderzijds ook betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de patiënt;
  • De toezichthouder ziet toe op de resultaten en onderliggende processen van het ziekenhuis en op het bewaken van de maatschappelijke missie van het ziekenhuis;
  • Een goede toezichthouder heeft een warm hart voor de zorg en een ontvankelijke,  onafhankelijke en moedige houding;
  • Naast de wettelijke rollen die een toezichthouder vervult (werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder) heeft hij ook rollen te vervullen als de verbinder, de inspirator en het geweten van de organisatie;
  • Een rijk en krachtig collectief optreden van een Raad van Toezicht wordt mogelijk door de verscheidenheid van de individuele raadsleden in termen van hun achtergronden, ervaringen, expertisegebieden en perspectieven;
  • De kwetsbaarheden van de zorgvrager en zorgverlener, het belang van een goede relatie en communicatie tussen specialist en patiënt en de complexiteit van de zorg, maken de zorg tot een specifieke sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht.

Overlegstructuur Raad van Toezicht
Binnen de Raad zijn de volgende commissies actief:

  • Commissie Kwaliteit en Veiligheid: vertegenwoordigd door de heer J.A.M. Dingelstad (voorzitter) en mevrouw M.C.E. Van Dam-Mieras.
  • Commissie Bedrijfsvoering en Financiën/Auditcommissie:  vertegenwoordigd door L.A.M. van den Nieuwenhuijzen (voorzitter) en de heer J. Smits.
  • Remuneratiecommissie: vertegenwoordigd door J. Smits (voorzitter) en de heer M.A.J.M.Buijsen.
  • Verder is in het kader van de mogelijke fusie met het Franciscus ziekenhuis Roosendaal een tijdelijke commissie Fusie en Monitoring ingesteld, waarin de Raad wordt vertegenwoordigd door de heer L.A.M. van den Nieuwenhuijzen (voorzitter), de heer J.A.M. Dingelstad en de heer M.A.J.M. Buijsen.

In lijn met het Reglement van de Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis blijft de Raad van Toezicht integraal verantwoordelijk voor besluiten, ook al zijn deze voorbereid door één van de

Wij zijn er voor U

Het Lievensberg ziekenhuis heeft  Wij zijn er voor U als leidmotief om het beste voor de patiënt te realiseren. Vanuit deze grondhouding willen wij ook als Raad van Toezicht optreden. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0164 278875.

De leden van een Raad van Toezicht  worden in eerste aanleg benoemd voor een periode van 4 jaren; deze termijn kan eenmaal worden verlengd met nog eens 4 jaren. 

laatst gewijzigd: maart 2013