Prijzen & verzekeringen

Algemeen
U heeft een factuur ontvangen voor een behandeling in het Lievensberg ziekenhuis. Ziekenhuiszorg wordt sinds 1 januari 2012 door middel van zogeheten zorgproducten verrekend. Voor een behandeling geldt één tarief voor het gemiddelde traject. Dat is de periode tussen het eerste bezoek aan een ziekenhuis tot en met de afronding. Zorgproducten vallen uiteen in een tweetal segmenten. Enerzijds zijn er zorgproducten die vallen in het A-segment. Dit zijn behandelingen waarvoor landelijk vastgestelde maximumprijzen gelden; het ziekenhuis mag deze prijzen in rekening brengen, maar mag ook een lagere prijs hanteren. Anderzijds zijn er zorgproducten die vallen in het B-segment. Dit zijn behandelingen waarvoor Lievensberg zelf prijzen vast mag stellen.

Voor deze zorgproducten heeft Lievensberg een eigen prijslijst  opgesteld die terug te vinden is op onze website. Met de meeste zorgverzekeraars heeft Lievensberg ziekenhuis prijsafspraken voor deze behandelingen. Een overzicht van zorgverzekeraars waar prijsafspraken mee gemaakt zijn treft u ook aan op onze website.

Uitleg factuur
In het midden van uw factuur staan de declaratiegegevens. Hier vindt u de volgende onderdelen:
* De aanvangsdatum en einddatum van de DBC: De prijs van de DBC is gelijk aan de prijs die gold op de aanvangsdatum.  Als u tijdens de behandelperiode bent veranderd van verzekeraar, dan gaat uw declaratie naar uw oude verzekeraar.  
* De declaratiecode: Deze code bepaalt de prijs van uw behandeling. Verschillende DBC’s kunnen dezelfde declaratiecode   hebben. Daarmee hebben ze dus dezelfde prijs. 
* AGB-code + DBC prestatiecode: De AGB-code is de code die staat voor een bepaald specialisme. Hieraan leest u af welke specialist als hoofdbehandelaar is opgetreden. De DBC prestatiecode is de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft.  
* Ziekenhuiskosten: Dit is de vergoeding die Lievensberg ziekenhuis voor de verrichtingen ontvangt.  
* Honorariumdeel: Dit heeft betrekking op het honorarium van de medische specialist. De DBC code geeft een gemiddelde behandeling weer die landelijk is vastgesteld. Per patiënt kunnen de behandelingen binnen een DBC verschillen, waardoor er medische specialisten op de factuur staan waar u niet direct mee te maken heeft gehad.

Op de factuur worden minstens twee deelbedragen vermeld. Het bovenste bedrag heeft betrekking op de kosten die het ziekenhuis heeft gemaakt voor uw behandeling. Daaronder staan de bedragen vermeld die uw behandelend arts en de ondersteunende artsen (zoals bijvoorbeeld de anesthesist bij een operatieve ingreep) bij u in rekening brengen.
Klik hier voor de algemene betalingsvoorwaarden van het Lievensberg ziekenhuis.

Basispakket
Uw zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel heet het basispakket. Niet alle zorg valt onder het basispakket. Voor bepaalde behandelingen kunt u zich aanvullend verzekeren.

Niet alle zorg wordt (volledig) vergoed
Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling betaalt u eerst de hoogte van uw eigen risico zelf (het verplichte eigen risico bedraagt € 220,- in 2012 en € 350,- in 2013). Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.

 Contracten met zorgverzekeraars
 Jaarlijks sluit Lievensberg ziekenhuis contracten met zorgverzekeraars voor de behandelingen. Een overzicht van zorgverzekeraars  waar Lievensberg contracten mee heeft afgesloten treft u aan op onze website.

Wanneer u geen contract heeft met een zorgverzekeraar, dan geldt voor de behandelingen de standaardprijslijst. In dit geval ontvangt u zelf de factuur voor uw ingreep of behandeling.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kijk dan eerst of u vraag misschien bij het hoofdstuk “Meest gestelde vragen” voorkomt. Hebt u daarna nog vragen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of de debiteurenadministratie van Lievensberg ziekenhuis. Het juiste telefoonnummer vindt u op uw factuur. Dit kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur.

 

Laatst gewijzigd: december 2012