Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Het Lievensberg ziekenhuis stelt de informatie op de internetsite www.lievensbergziekenhuis.nl met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Het Lievensberg ziekenhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is het Lievensberg ziekenhuis op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.lievensbergziekenhuis.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lievensberg ziekenhuis, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Cookiewetgeving

Informeren over cookies verplicht
Sinds 1 juni 2012 is een nieuwe wet, de telecomwet, van kracht, waardoor voor elke website de wettelijke plicht bestaat om de gebruiker te informeren over 'cookies' en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook voor de website van het Lievensberg ziekenhuis wordt gebruikt gemaakt van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens als uw naam, adres, leeftijd worden niet door een cookie herkend of opgeslagen. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.
Wij gebruiken cookies om de bezoekersaantallen van deze website in kaart te brengen en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Cookies verwijderen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de hier bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
Voor meer informatie zie link.

Redactiebeleid
De teksten op www.lievensbergziekenhuis.nl worden minimaal een keer per jaar gecontroleerd op juistheid en actualiteit. Afdeling PR&Communicatie van het Lievensberg ziekenhuis ziet toe op het tijdig vernieuwen van de informatie. Wanneer het medisch specialistische informatie betreft, worden de teksten ter controle aangeboden aan de betreffende vakgroep of maatschap.

Doel van deze website
De informatie aangeboden op www.lievensbergziekenhuis.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie patiënt/websitebezoeker en zijn/haar medisch specialist.  

Bronnen
Informatie over afdelingen, poliklinieken, raden (RvB, RvT, CR, OR) en overige diensten van het Lievensberg ziekenhuis wordt geschreven en gecontroleerd door de diverse afdelingen, raden en diensten. Afdeling PR & Communicatie controleert de informatie op vorm en taalniveau. Informatie in het Medisch ABC wordt beheerd door Medical Media.

Advertentiebeleid
Deze website bevat geen enkele vorm van externe reclame.

Financiering
Deze website is gefinancierd door het Lievensberg ziekenhuis.

Privacy
Alle gegevens die bezoekers c.q. gebruikers van de internetsite www.lievensbergziekenhuis.nl verstrekken aan het Lievensberg Ziekenhuis, worden als vertrouwelijk beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, worden deze gegevens door het Lievensberg Ziekenhuis niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Verwijzingen op de internetsite www.lievensbergziekenhuis.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan het Lievensberg ziekenhuis beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het Lievensberg ziekenhuis kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.lievensbergziekenhuis.nl
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van het Lievensberg ziekenhuis. Het Lievensberg ziekenhuis spreekt hierbij de wens uit gekend te worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.lievensbergziekenhuis.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van de afdeling PR & Communicatie heeft.

Wachttijden
Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde. Ook als uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist of bureau opname kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Wijzigingen
Het Lievensberg ziekenhuis behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite Lievensberg.nl van kracht. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met pr@lievensberg.nl.


Responsible Disclosure

In het Lievensberg ziekenhuis vinden wij de veiligheid van onze digitale systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat zich daarin toch een zwakke plek bevindt. Vindt u zo’n zwakke plek, laat dat ons dan weten. Om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen werken wij graag met u samen. Daardoor kunnen wij onze klanten en onze systemen beter beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar informatieveiligheid@lievensberg.nl,  
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van anderen te verwijderen of aan te passen.
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
  • Geen gebruik te maken van fysieke beveiliging, social engineering of een distributed denial of service aanval.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te kunnen reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen 2 weken op uw melding. U krijgt van ons een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Wij ondernemen geen juridische stappen aangaande uw melding, mits u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw gegevens zonder uw toestemming niet met derden.
  • Wij houden u op de hoogte van de status van de kwetsbaarheid.
  • Wij vermelden indien u dit wenst, uw naam als de ontdekker in berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid.

Wij streven ernaar om alle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat deze is opgelost. 


Security acknoledgements

Lievensberg ziekenhuis encourages the responsoble disclosure of security vulnerabilities. Due to current affairs Lievensberg ziekenhuis is not able to reply and take action in all the vulnerability calls.
Lievensberg ziekenhuis would like to thank the following individuals and onganisations for resposibly disclosing a security vulnerability in a Lievensberg ziekenhuis online service,
To be eligible for this list, you must be First to responsibly disclose the issue, and you must allow us a reasonable amout of time to adress the issue before publishing the information.

- MD Mihir Mistry
- Osanda Malith Jayathissa

 

Gewijzigd: 9 januari 2013.